ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND Bergkamp B.V.
 

1. DEFINITIES

Consument(en) de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Ondernemer Bergkamp BV, handelend onder de naam Sandwich Nijmegen, gevestigd Marikenstraat 54, 6511 PX te Nijmegen

Koop op afstand de koop van producten die plaatsvindt langs elektronische weg;

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;

Producten de producten die de Ondernemer via de Webshop aan de Consument aanbiedt;

Webshop www.sandwichnijmegen.nl
 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die de Consumenten op de Webshop doen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de Consument en de Onderneming.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

3. HET AANBOD

3.1. Het aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.3. Dit betreft in het bijzonder:

3.3.1. De prijs inclusief belastingen;

3.3.2. De kosten van aflevering;

3.3.3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

3.3.4. Of en op welke wijze de goederen kunnen worden geretourneerd (herroepingsrecht);

3.3.5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

3.3.6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
 

4. DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding van de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

4.3. De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt  voor een veilige web omgeving. 

4.4. Bij elektronische betaling zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De Ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als mede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

4.5. De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie schriftelijk meesturen, voor zover die gegevens niet reeds zijn verstrekt bij de totstandkoming van de overeenkomst;

4.5.1. Het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

4.5.2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument  het Product kan retourneren, dan wel een duidelijke melding wanneer dit niet kan;

4.5.3. De informatie over garanties en bestaande service na de aankoop;

4.5.4. De in artikel 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze al schriftelijk aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 

5. RETOURNEREN

5.1. De Consument heeft het recht het product zonder opgaaf van redenen te retourneren (en aldus de overeenkomst te ontbinden) gedurende 14 dagen na ontvangst van het product (bedenktijd) door de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product in originele staat en zoveel mogelijk in originele verpakking terugsturen met alle kaartjes er nog aan.

5.3. Retourneren van het product kan via de door de Ondernemer aangegeven wegen. Kosteloos, indien retour gebracht bij Sandwich Nijmegen of Sandwich Apeldoorn. Bij retourzending via de post is dit voor eigen rekening. Ruilen mag in bovengenoemde winkels ook.

5.4. De Ondernemer zal de koopprijs z.s.m. doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van retour aan de Consument terugbetalen.
 

6. GARANTIE

De Ondernemer staat ervoor in dat de Producten de eigenschappen bevatten die de Consument daar redelijkerwijs van kan verwachten. Op fabricagefouten geeft de Ondernemer één jaar garantie (na aflevering aan de Consument), de beoordeling of er sprake is van fabricagefouten ligt geheel bij de Ondernemer.
 

7. BETALING

7.1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ingang van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5.1.

7.2. Betaling vindt plaats via de op de Webshop aangegeven manieren.
 

8. GESCHILLEN

8.1. Op de overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Ondernemer te leveren of geleverde Producten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Nijmegen.
 

Get in Touch!

APELDOORN
Telefoon: +31 (0) 55 763 0828
Adres: Korenstraat 104
Website: www.sandwichapeldoorn.nl

Get in Touch!

NIJMEGEN
Telefoon: +31 (0) 24 322 6891
Adres: Marikenstraat 54
Website: www.sandwichnijmegen.nl
Facebook Logo

Get in Touch!

VEENENDAAL
Telefoon: +31 (0) 318 763 700
Adres: Hoofdstraat 59
Website: www.sandwichveenendaal.nl
Facebook Logo